ENTREVISTA A MARCO DI GIAMPIETRO
CEO D’NP TECHNOLOGY, empresa pionera en solucions digitals de gestió de documents. La firma treballa principalment en hoteleria, però els seus serveis es poden aplicar a altres àmbits.

''Una empresa paga 1,9 euros per cada full de paper''

 

Com neix NP Technology?

L’empresa sorgeix arrel dels meus trenta anys d’experiència en el sec- tor de l’hostaleria, i té com a objectiu principal reduir al màxim l’ús del paper en aquest sector. Sempre he mantingut una forta cohe- rència amb la meva passió més pro- funda, lligada a la tecnologia i al món informàtic. Poc a poc, he anat apor- tant innovació i optimisme fins on m’ha estat possible.

Quina és la filosofia de l’empresa?

L’activitat d’NP Technology es basa en el concepte anomenat compra verda. L’objectiu dels nostres productes és reduir el temps d’espera a la recepció de l’hotel, reduir l’ús de paper, evitar la impressió de fulls de qualsevol ti- pus a cada entrada i sortida de clients, evitar la fotocòpia dels docu- ments d’identitat... Tot plegat permet evitar emmagatzemar quantitats mas- sives de paper, estalviar diners en la compra de fulls preimpresos, i elimi- nar procediments manuals que són poc fiables. Vostè ja acumulava molta experièn- cia en aquest àmbit.

Com va comen- çar a interessar-se per la qüestió de la signatura i el tractament electrò- nic de documents?

Era l’any 1994. L’inici de la meva aventura comença en un cafè, a Itàlia, quan veig un reportatge periodístic so- bre l’obligació dels hotels d’enviar les dades dels clients a la Policia. Alesho- res, em faig una senzilla pregunta: “però per què segueixen imprimint i lliurats en mà a les oficines?”. Em vaig obsessionar en canviar el món eli- minant el paper, simplificant així l’or- ganització de les empreses mitjançant la tecnologia digital. Després d’haver resolt el problema de l’enviament, em vaig concentrar en el problema de con- servar la segona còpia. Vaig descobrir l’existència d’una tauleta de dibuix, la Wacom Volito 2, i vaig implementar aquesta solució per tal de crear una còpia digital per guardar a l’hotel. Ha passat molt de temps des d’ales- hores... Sí, però aquell somni s’ha acabat fent realitat: la meva empresa ara treballa a nivell nacional i internacional oferint solucions tecnològiques d’avantguar- da i una excel·lent assessoria tècnica i jurídica. Aporto solucions tecnològi- ques pioneres en digitalització i des- materialització del paper, amb l’objec- tiu de reduir costos i maximitzar la producció i l’eficiència.

Per què va apostar per Andorra?

En previsió d’un procés d’internacio- nalització de la nostra solució per al sector hoteler, buscava i necessitava un país on es potenciés el creixement de les start-ups, i on les empreses gaudissin també d’una reducció fiscal. En aquest sentit, era imprescindible que NP Technology pogués beneficiar- se de les millors condicions per oferir els seus productes a preus més com- petitius.

Quines solucions ha desenvolupat fins ara NP Technology per al sector de l’hoteleria?

Un programari per enviar dades perso- nals dels hostes a la policia, un altre per a serveis web, un altre, implemen- tat a Itàlia, per fer la facturació elec- trònica, i un altre de facturació web pre arribada amb signatura electrònica remota de formularis i contractes. Així mateix, també tenim la solució Q- EASY: un sol dispositiu per escanejar els ID, visualitzar informació, acceptar termes de política de privadesa, ad- quirir signatures i introduir dades i de- talls personals. Finalment, el progra- ma BUTLERLFY permet registrar identificadors, comprovar factures pro- forma, consentir termes de privacitat, signar documents, etc. Així, totes les operacions de facturació i pagament es poden fer digitalment.

Sobre els projectes de futur de la companyia, té previst ampliar els ser- veis a altres sectors?

Absolutament sí. Els nostres serveis i productes també es poden subminis- trar a altres tipus d’empreses que vul- guin desmaterialitzar des de contrac- tes fins a tràmits generals.

Quins sectors d’activitat podrien in- corporar aquestes solucions?

Empreses de recursos humans, admi- nistració pública, centres esportius, hospital i cliniques, bancs...

Com definiria el concepte de docu- ment digital, i quins beneficis com- porta per a una empresa?

Els avantatges són múltiples. Primer de tot hi ha un tema d’estalvi econò- mic. La despesa va més enllà de la compra del paper: Segons els estudis, una empresa paga 1,9 euros per ges- tionar cada full. Això inclou la impres- sió, l’emmagatzematge, l’arxiu i la ma- nipulació. Si parlem d’un hotel de 70 habitacions amb una ocupació mitjana del 70% l’estalvi al cap de l’any seria de 35.000 euros. També hem de mi- rar el punt de vista sostenible, i a NP Technology volem generar un impacte positiu en la cura del medi ambient.

La societat actual està preparada per a la digitalització?

Avui dia moltes empreses estan fasci- nades per adoptar un procés de digita- lització, però la por a l’abandonament del paper encara està massa present. I la reticència d’alguns empleats, es- pecialment els més grans, a canviar de mètode, pot semblar gairebé una negativa. Haurien de tenir en compte, en tot cas, que la transformació digital és una oportunitat per a una nova for- ma de treball, més còmoda, més pràc- tica i més barata.

 

UN HOTEL DE 70 HABITACIONS POT ESTALVIAR 35.000 EUROS L’ANY SI ELIMINA EL PAPER

No Paper Solution: Q-EASY